Tatrín a naša škola

 Myšlienka, prečo čachtická základná škola nesie čestný názov po štvrtej sednici Tatrína ma napadla prvýkrát pri veľkolepých oslavách 150. výročia tejto historickej udalosti. Vtedy som ešte netušil, že o pár rokov ju budem  mať možnosť zrealizovať. Pri nástupe do funkcie riaditeľa  v školskom roku 2001 - 2002 pri jeho slávnostnom otvorení ako jednu z úloh sme si vytýčili trvale dosahovať vysokú úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov. Toto sa nám podarilo a darí plniť a tak sme začali realizovať myšlienku prepožičania čestného názvu. Kolektív učiteľov s tým súhlasil, všetci sme naďalej pracovali a čakali na vhodnú príležitosť, keďže čestný názov sa spravidla zapožičiava pri príležitosti významného výročia udalosti, školy, obce alebo osobnosti. Tá prišla v roku 2007, keď Obec Čachtice začala s prípravou 160. výročia osláv Iv. Sednice Tatrína.
     Nášmu zriaďovateľovi som poslal podnet na podanie návrhu, ten poslal návrh na Ministerstvo školstva SR. Pre nezvyčajnosť názvu, ako aj skúmanie tejto udalosti, jej vplyv na náš národ, sa jeho schvaľovanie značne predĺžilo a až vo februári roku 2008 prišla odpoveď...

-  komisia Ministerstva školstva Slovenskej republiky na posudzovanie žiadosti o prepožičanie čestných názvov školám sa na svojom zasadnutí zaoberala našou žiadosťou o prepožičanie názvu ,, Základní škola Štvrtej Sednice Tatrína " a konštatovala, že škole prepožičanie čestného názvu     o d p o r ú č a     na schválenie.

     Dvojdňové oslavy stošesťdesiateho výročia zasadnutia IV. Sednice Tatrína, za účasti významných osobností nášho kultúrneho a politického života, sme síce s udelením čestného názvu nestihli, ale 13. septembra 2008 sa myšlienka a  snaha premenili na konkrétny akt. Na slávnostnom zhromaždení pri obecných oslavách 760. výročia prvej písomnej zmienke o obci Ing. Magdaléna Slaměnová, vedúca odborných a metodických činností z Krajského školského úradu v Trenčíne poverená Ministerstvom školstva SR odovzdala pani starostke Anne Ištokovej certifikát o čestnom názve. Ja som mal tú česť prebrať tento cenný dokument z rúk pani starostky ako zriaďovateľa školy. Bol to zvlášť slávnostný akt pre mňa ako riaditeľa školy, pre učiteľov a žiakov, pretože škola oslavuje výročia IV. Sednice Tatrína pravidelne, ale čestný názov školy preberá len raz. Stáť na pódiu a preberať čestný názov bol aj pocit vyznamenania, nakoľko čestný názov sa prepožičiava iba školám, ktoré dosahujú dlhodobo dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci.

     Prepožičanie čestného názvu nás zaväzuje okrem iného pestovať aj tradície spájajúce sa s udalosťou, ktorá sa zapísala červenými písmenami do histórie obce, regiónu, kraja a aj celého Slovenska.

                                                                                                                Mgr. Milan Šicko