Riaditeľské voľno - Testovanie 5-2022

Riaditeľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína so súhlasom zriaďovateľa v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom

6.-9.ročníka Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína dňa 18. 5. 2022 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2022.

Všetci žiaci 6.-9. ročníka budú na tento deň hromadne odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

Vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.